Loading

RODO

Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja 2018 roku znajduje zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W niniejszej zakładce znajdziecie Państwo podstawowe informacje na temat danych osobowych i zasad ich przetwarzania przez Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lek. Med. Danuta Kulik, PHU REIFEN z siedzibą w Rybniku (44-251) przy ul. Jutrzenki 70 („Administrator”).

Informacja dla kontrahentów – obowiązek informacyjny.

I

„Postanowienia Ogólne”

 1. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych użytkowników serwisu internetowego (dalej „Użytkowników”) działającego pod adresem www.autoexpress.rybnik.pl (dalej „Serwis”).
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lek. Med. Danuta Kulik, PHU REIFEN z siedzibą w Rybniku (44-251) przy ul. Jutrzenki 70, do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 6421837690, REGON: 271935752 (dalej jako: „Administrator”), dostępna pod nr telefonu: +48 501 480 343.
 3. Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są przez Administratora w celu prowadzenia Serwisu, a w szczególności:
  • zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu;
  • wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu;
  • podnoszenia jakości Serwisu.

 

II

„Zasady realizacji wniosku o realizację praw osoby, której dotyczą̨ dane osobowe”

 1. Każda osoba fizyczna (dalej „Wnioskujący”) ma prawo zwrócić się do Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lek. Med. Danuta Kulik, PHU REIFEN z siedzibą w Rybniku (44-251) przy ul. Jutrzenki 70, z wnioskiem:
  • o potwierdzenie, że Administrator przetwarza dotyczące jej dane osobowe,
  • o realizację prawa dostępu do danych osobowych jakie jej dotyczą,
  • o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych, a także
  • o przeniesienie danych osobowych obejmujące uprawnienie do otrzymania w/w danych i przesłanie ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody), jak również
  • o sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzanie są w prawnie uzasadnionym interesie Administratora). Wniosek należy złożyć w formie pisemnej na adres: ul. Jutrzenki 70, 44-251 Rybnik lub wiadomości elektronicznej na adres e-mail: biuro@autoexpress.rybnik.pl.
   W razie braku przetwarzania przez Administratora danych osobowych Wnioskującego (poza faktem przetwarzania w/w danych na potrzeby samego wniosku) wniosek nie zostanie zrealizowany, a dane Wnioskującego zostaną niezwłocznie usunięte.
 2. Powyższe wnioski będą realizowane przez Usługodawcę z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”), co oznacza, że w niektórych przypadkach wymienionych w przepisach RODO w/w uprawnienia nie będą przysługiwały osobie, której dotyczą dane osobowe.
 3. Administrator niezwłocznie po otrzymaniu wniosku informuje o tym fakcie Wnioskującego oraz zamieszcza informację na temat wniosku w prowadzonej przez siebie ewidencji.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Wnioskującego w następujący sposób:
  • przez otrzymanie od Wnioskującego potwierdzenia za pośrednictwem adresu e-mail – w przypadku złożenia wniosku inną drogą niż poczta elektroniczna;
  • przez otrzymanie od Wnioskującego potwierdzenia za pośrednictwem telefonu – w przypadku złożenia wniosku inną drogą niż telefon;
  • przez otrzymanie od Wnioskującego potwierdzenia dodatkowych informacji, jakie znajdują się już w posiadaniu Administratora na temat Wnioskującego (np. numer zamówienia, data urodzenia);
  • inny niż powyżej skuteczny sposób weryfikacji tożsamości Wnioskującego;
  • Brak skutecznego zweryfikowania tożsamości Wnioskującego z powodów, za których powstanie Wnioskujący ponosi odpowiedzialność oznacza brak realizowania przez Administratora złożonego wniosku, o czym Wnioskujący zostanie poinformowany w sposób niezwłoczny.
 5. Wniosek rozpatrywany jest w wyznaczonej do tego celu komórce merytorycznej Administratora bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 (trzech) tygodni, licząc od dnia otrzymania wniosku przez Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lek. Med. Danuta Kulik, PHU REIFEN. Sposób postępowania ze złożonym wnioskiem konsultowany jest z działającym w ramach Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lek. Med. Danuta Kulik, PHU REIFEN koordynatorem ds. ochrony danych osobowych.
 6. Administrator przekazuje Wnioskującemu odpowiedź na Wniosek w terminie najpóźniej 1 miesiąca licząc od dnia jego otrzymania. W przypadkach obiektywnie skomplikowanych (tj. wymagających po stronie Administratora dużego nakładu pracy) powyższy termin ulega przedłużeniu do dwóch (2) miesięcy, o czym Wnioskujący jest niezwłocznie informowany. Jednocześnie Administrator dochowa wszelkich starań aby termin nie ulegał w/w wydłużeniu.
 7. W ramach realizacji prawa dostępu do danych Wnioskującemu wskazuje się jego dane, w zakresie jaki wniósł w żądaniu. Zakres informacji obejmuje:
  • cel przetwarzania,
  • kategorie danych osobowych podlegające przetwarzaniu,
  • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
  • planowany okres przechowywania danych osobowych, a jeżeli nie jest to możliwe, sposób obliczania tego okresu,
  • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą – wszelkich dostępnych informacji o ich źródle,
  • zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz istotnych informacjach o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.,
  • prawo do żądania od Spółki sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (w razie gdy takie prawo przysługuje),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Do odpowiedzi udzielanej Wnioskującemu załącza się kopię dotyczących go danych osobowych w powszechnie znanych i dostępnych formatach nadających się do odczytu maszynowego.
 9. Wszelkie skargi związane z wykonywaniem niniejszej procedury prosimy składać na adres koordynatora ds. ochrony danych osobowych na adres: biuro@autoexpress.rybnik.pl. Skarga zostanie rozpatrzona niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia o czym Wnioskujący zostanie niezwłocznie poinformowany. Wnioskujący jest również informowany o fakcie otrzymania skargi. Informacja na temat skargi jest zamieszczana w ewidencji prowadzonej przez koordynatora ds. ochrony danych osobowych Spółki.
 10. W sprawach nieuregulowanych znajdują zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

III

„Polityka plików cookies”

 1. Serwisy korzystają z plików cookies, które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu Administratora (dalej Użytkownicy) i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową lub dopasowany materiał w sieciach reklamowych, dostosowane do jego indywidualnych potrzeb;
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
 6. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 7. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. Zalecamy zapoznanie się z zasadami wykorzystywania cookies przez te sieci, w szczególności przez sieć Google.