Loading

Przeglądy poza ASO zgodne z prawem

Autoryzowane stacje obsługi, serwisy sieciowe, niezależne serwisy samochodowe, a także małe „garażowe” warsztaty – dziś, chcąc naprawić nasz samochód, czy też poddać go przeglądowi, mamy naprawdę duży wybór możliwości. I wcale nie dotyczy to wyłącznie starszych, już pogwarancyjnych modeli. Przepisy unijnej dyrektywy GVO z 2002 r. dopuszczają bowiem możliwość serwisowania naszego samochodu poza autoryzowanym punktem, bez obawy o utratę gwarancji.

Tzn. obawa taka istnieje, jednak ewentualna utrata prawa do gwarancji nie wynika wyłącznie z samego faktu, iż zdecydowaliśmy się na przegląd czy jakąś naprawę poza ASO, o czym niestety często producentom samochodów zdarza się „zapomieć”. Warunkiem utrzymania gwarancji jest bowiem spełnienie odpowiednich procedur producenta, czyli wykonanie w rzetelny sposób wymaganych czynności podczas przeglądu czy naprawy, a także dotrzymywanie harmonogramu przeglądów okresowych.

W spornej sytuacji, gdy będziemy chcieli dochodzić roszczeń gwarancyjnych, importer zapewne podniesie temat obsługi serwisowej poza autoryzowaną siecią, dlatego wszelkie takie czynności powinniśmy mieć dobrze udokumentowane. Odpowiednie wpisy powinny znaleźć się w książce serwisowej, wszelkie faktury, potwierdzenia wykonania usługi, a także w miarę możliwości wydruki z komputera diagnostycznego dobrze przechowywać przynajmniej do końca obowiązywania gwarancji.

W przypadku zaś konieczności użycia części zamiennych warto pamiętać, iż unijne przepisy nie nakazują stosowania oryginalnych części zamiennych. Z powodzeniem mogą być to tzw. oryginalne części, ale nie oznaczone logo producenta samochodu a producenta danej części, a także tzw. zamienniki porównywalnej jakości. Dobrze oczywiście, w przypadku wyboru serwisu niezależnego, upewnić się, czy część, która zostanie użyta, ma pełne dopuszczenie do stosowania w ramach regulacji GVO.

 

Dyrektywa GVO

Powyższe akty prawa Unii Europejskiej stanowią wprost obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej źródło prawa, przewyższające w hierarchii stosowania ustawy polskie.

Celem regulacji organów unijnych było zagwarantowanie dostępu zarówno do tańszych części i podzespołów motoryzacyjnych, jak i tańszych usług serwisowych, oferowanych przez niezależne warsztaty.

Wraz z wprowadzeniem w życie Dyrektywy GVO (oraz obecnie obowiązującej dyrektywy 461/2010, czyli tzn. „nowe GVO”) w Polsce ograniczone zostały monopolistyczne prawa koncernów samochodowych dotyczące serwisowania samochodów w okresie gwarancyjnym. Głównym celem wprowadzenia GVO była ochrona praw właścicieli samochodów do swobodnego wyboru miejsca serwisowania pojazdu. Zatem w myśl przepisów obowiązujących po wprowadzeniu „nowego GVO”, poprawnie wykonany pod względem technicznym przegląd w serwisie nieautoryzowanym nie może być powodem odmówienia posiadaczowi samochodu praw wynikających z udzielonej mu gwarancji. Przy czym za poprawny pod względem technicznym przegląd uznaje się taki, w którym stosuje się procedury serwisowe i który został wykonany przy użyciu części zamiennych o jakości porównywalnej z jakością części oryginalnych. Znaczy to, że tańszy zamiennik musi odpowiadać normom i parametrom technicznym (potwierdzonym certyfikatami jakości) wyznaczonym przez producenta samochodów.