Loading

Dotacja

Tytuł projektu: „Przebudowa zdegradowanej hali poprzemysłowej na obszarze Huty Silesia wraz z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych w celu likwidacji zdiagnozowanych problemów na terenie dzielnicy Paruszowiec-Piaski”

Nazwa beneficjenta: Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lek. Med. Danuta Kulik, PHU REIFEN

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Okres realizacji: 2020.06.15 – 2022.02.18

Wartość kosztów kwalifikowanych: 1 588 451,32 zł

Wartość dofinansowania: 1 232 832,22 zł

Wartość projektu ogółem: 2 075 094,64 zł

 

Krótki opis projektu:

Projekt ma na celu ograniczenie skali problemów społecznych oraz wzmocnienie pozycji gospodarczej, technicznej i kulturalnej rewitalizowanego obszaru w dzielnicy Paruszowiec-Piaski.

Rozwiązaniem problemów i osiągnięcie celu będzie możliwe dzięki przedmiotowi projektu, jakim jest rewitalizacja hali przemysłowej na terenie byłej Huty Silesia, wpisanej do Rejestru Zabytków miasta Rybnika poprzez jej przebudowę. Hala poprzemysłowa jest w złym stanie technicznym w wyniku dewastacji i kradzieży, a poprzez jej modernizację zostanie zaadaptowana do pełnienia funkcji gospodarczej w postaci stacji obsługi pojazdów w celu zatrudnienia osób bezrobotnych, a także powstania miejsca do odbywania spotkań społecznych połączonego z Izbą Pamięci Huty Silesia.

Osiągnięcie celu będzie możliwe dzięki wykonaniu robót budowlanych w obiekcie poprzemysłowym takich jak m.in.: wykonanie robót naprawczych i zabezpieczających, wykończenia zewnętrzne i wewnętrzne, roboty zewnętrzne: zagospodarowanie terenu.

Zakładane efekty, główne korzyści:

Projekt przyczyni się do zmniejszenia problemów społecznych takich jak bezrobocie, ubóstwo, odpływ ludzi młodych, dostęp do usług dla niepełnosprawnych, brak poczucia bezpieczeństwa oraz pośrednio alkoholizm. Celem kluczowym rewitalizacji jest rozwiązanie zdiagnozowanych problemów oraz tym samym poprawa warunków funkcjonowania mieszkańców dzielnicy i pozostałych interesariuszy obszaru rewitalizacji.

Realizacja projektu przyniesie także korzyści dla sfery przestrzenno-funkcjonalnej i przyczyni się do rozwiązania takich problemów jak: brak bezpiecznego miejsca spotkań dla ludzi w różnym wieku, zarówno dzieci jak i seniorów, niedostosowana do oczekiwań mieszkańców oferta kulturalnoedukacyjna, niezagospodarowane budynki oraz zła opinia o dzielnicy.

Celem projektu jest m.in. wzmacnianie pozycji kulturalnej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez integrowanie społeczności lokalnej wokół tradycji i wartości kulturowych, dziedzictwie kulturowym dzielnicy, a przede wszystkim poprzez stworzenie przestrzeni do spotkań.

Realizacja projektu przyniesie korzyści dla sfery technicznej i przyczyni się do rozwiązania takich problemów zdiagnozowanych w Programie Rewitalizacji dla miasta Rybnik jak: niezadowalający stan przestrzeni, opuszczone zdewastowane budynki, nieużytki poprzemysłowe, dewastacje ze strony mieszkańców i zły stan budynków zabytkowych